مخاطبان کنفرانس

مخاطبان کنفرانس

- اساتید صاحبنظران، مدیران و دانشجویان
-دانشگاه ها، مراکز مطالعاتی، کلیه موسسات پژوهشی و آموزشی
-پژوهشگران و علاقمندان به حوزه های علوم بهداشتی، پزشکی، مدیریت بهداشت روانشناسی 
- سازمان ها، انجمن ها و کلیه نهاد های فعال در زمینه بهداشت، پزشکی و روانشناسی