محورهای کنفرانس

علوم بهداشتی

کلیات پزشکی وبهداشت

کمک های اولیه

اصول تغذیه

فارماکولوژی

مصون سازی

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

میکروبیولوژی

اصول و کلیات اپیدمولوژی

اصول بهداشت محیط

آموزش بهداشت و ارتباطات

برنامه مبازره با بیماری ها

اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری

مدیریت و نظارت مراکز بهداشتی

تکنولوژی آموزشی

اپیدمولوژی بیماری های شایع

حشره شناسی پزشکی

بهداشت مواد غذایی

بهداشت حرفه ای

روانشناسی و بهداشت روان

بهداشت دهان و دندان

اقتصاد بهداشت

بهداشت دانش آموزان و مدارس

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی

نظام سلانتی در جهان

بهداشت سالمندان

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی

تکنولوژی آموزشی

اپیدمولوژی بیماری های شایع

حشره شناسی پزشکی 

دامپزشکی

بیماری های شایع کودکان و را های پیشگیری

برنامه های مبارزه با بیماری های غیرواگیر و اپیدمولوژی آن ها

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

بهداشت روانی و اعتباد

تغذیه کاربردی

بهداشت ماردان و کودکان

بهداشت باروری

اصول برنامه ریزی بهداشتی

آموزش بهداشت و ارتباطات

بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیکی

پاتولوژی جغرافیایی

روش تحقیق در علوم بهداشتی

بهداشت مواد غذایی

مدیریت

روابط درون بخشی و برون بخشی بیمارستان

مدیریت بهداشت و درمان

اقتصاد بهداشت و درمان

نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی

مدیریت مالی سلامت

بهداشت بین الملل

اصول اپیدمولوژی

مدیریت بهداشت محیط

مدیریت بحران، بلایا، سوانح و فوریت های پزشکی

مخاطرات انسان ساخت و محیطی

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

فناوری اطلاعات سلامت

حسابداری و حساب های مالی سلامت

فن آوری اطلاعات در بهداشت و درمان

استنداردها و کدگذاری های بهداشت و درمان

مدیریت در انفورماتیک پزشکی

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

داده کاوی و سیستم های دانش بنیان

روش های بهبود و مدیریت کیفیت اطلاعات

شبکه های ارتباطات در نظام سلامت

طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات سلامت

تامین منابع مالی و بیمه سلامت

روانشناسی

روانشناسی فیزیولوژیک

انگیزش و هیجان

روانشناسی رشد

روانشناسی تحولی

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شناختی

فلسفه علم روانشناسی

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی یادگیری

روانشناسی تربیتی

روانشاسی سلامت

روانشناسی صنعتی

روانشناسی خانواده

بهداشت روانی

روانشناسی جنسیت

روانشناسی سالمندی

روانشناسی استرس

روانشناسی ورزش

روانشناسی کار و مدیریت

علوم تربیتی

فعالیت های تربیتی اجتماعی

اصول بهداشت و کمک های اولیه

آموزش و پرورش تطبیقی

مشاوره و راهنمایی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

تکنولوژی آموزشی

و تمام زیر محورهای مرتبط