اهداف کنفرانس

اهداف کنفرانس

- فراهم نمودن بستر مناسب برای تبادل افکار و دستاوردهای تحقیقاتی فعالان حوزه های بهداشت، علوم بهداشتی، مدیریت بهداشت و روانشناسی
-ارائه دستاوردهای علمی، تحقیقاتی جهت استفاده در زمینه های بهداشتی، علوم بهداشتی، مدیریت بهداشت
-فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای شناخت اصولی و گسترده تبادل اطلاعات روز دنیا
- آشنایی با آخرین دستاوردهای علوم بهداشتی، مدیریت بهداشتی و روانشناسی